REGULAMIN SERWISU „Nauka Biznesu Krok po Kroku”

I. DEFINICJE.

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” – oznacza zarówno serwis „Nauka Biznesu Krok po Kroku” znajdujący się na stronie internetowej: www.naukabiznesukrokpokroku.pl oraz sklep internetowy dostępny pod adresem: www.naukabiznesukrokpokroku.pl , za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usług.
2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez „Nauka Biznesu Krok po Kroku”.
3. Konto – indywidualny profil Użytkownika, zawierający dane potrzebne do świadczenia Usług, stan konta oraz login i hasło umożliwiające identyfikację i indywidualny dostęp Użytkownika do Usług.
4. Użytkownik – podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków.
5. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu „Nauka Biznesu Krok po Kroku”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Właścicielem „Nauka Biznesu Krok po Kroku” jest: Science Business 33 Ltd International House 24 Holborn Viaduct EC1A 2BN London United Kingdom Company No: 09887011
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z „Nauka Biznesu Krok po Kroku” poprzez:
– wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@naukabiznesukrokpokroku.pl ;
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16;

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. W celu korzystania z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 20.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 39.0,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji w „Nauka Biznesu Krok po Kroku” oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej „Nauka Biznesu Krok po Kroku” i jest udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.

IV. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWANIKA.

1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie „Nauka Biznesu Krok po Kroku” zawiera z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a) nazwa użytkownika oraz hasło;
b) imię i nazwisko lub firma;
c) aktywny adres e-mail;
d) numer telefonu do kontaktu.
4. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza na stronie
„Nauka Biznesu Krok po Kroku”.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną
zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego
usunięciem.
8. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem
funkcjonowania serwisu;
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do
przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z
nimi działalności;
d) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
9. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach
naruszeń Regulaminu mniejszej wagi, „Nauka Biznesu Krok po Kroku” może zawiesić Konto
Użytkownika na czas nieokreślony. Konto Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości
korzystania z Usług. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania lub
wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez
Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w
Koncie Użytkownika lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

V. USŁUGI i PŁATNOŚCI.

1.„Nauka Biznesu Krok po Kroku” oferuje Użytkownikom następujące Usługi:
a) zakup pojedynczego etapu lub etapów zgodnie ze ofertą na stronie „Nauka Biznesu Krok po Kroku”;
b) zakup pakietu pięciu etapów plus szósty gratis.
2. Poszczególne etapy obejmują: Każdy Etap to mp4 czyli film. Film to nagranie materiału przez lektora plus
animacja do materiału z podkładem muzycznym. Film jest szkoleniem z zakresu którego dotyczy dany Etap.
Każdy etap dotyczy innego zakresu szkolenia. Niektóre Etapy składają się z dwóch części. Każda część
dotyczy innego zagadnienia. Tytuły poszczególnych Etapów jak również ich części stanowią o charakterze
merytorycznym szkolenia. Całość materiału składającego się VI Etapów stanowi pełne vademecum wiedzy.
3. Użytkownik może dokonać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej:
www.naukabiznesukrokpokroku.pl, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania
zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą
obowiązek zapłaty za nabytą Usługę.
4. Użytkownik może zamówić Usługi dostępne i opisane na stronie serwisu. Opis zawiera cenę brutto.
5. Zamówienie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru dostępnej Usługi, przejście do koszyka, w
którym wskazane są wybrane Usługi oraz wprowadzenia danych do wybranego systemu płatności.
6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje na podany numer telefonu sms-em kod, który po
wprowadzeniu w panelu widocznym z Konta Użytkownika pozwoli na jednorazowe odtworzenie
wykupionej Usługi. Użytkownik w celu odtworzenia wykupionej Usługi musi wprowadzić kod
otrzymany sms-em na podany numer telefonu w czasie 30 sekund od jego otrzymania. Kod jest jednorazowy –
w celu pobrania nowego kodu konieczne jest kliknięcie „Zobacz” . Kliknięcie „Zobacz” generuje
automatycznie wysłanie sms- a i pojawienie się pola do wpisania kodu z sms-a dopiero wówczas można
odtworzyć film. Pobranie kolejnych kodów do wykupionej Usługi w celu jej ponownego odtworzenia jest
nieodpłatne. Użytkownik może odtwarzać wykupioną usług wielokrotnie.
7. Obsługę płatności prowadzi PayU S.A. prowadzący serwis PayU.pl. Rozliczenia transakcji
przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem odpowiednio PayU S.A
8. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” zastrzega sobie prawo zamiany cennika za uprzedzeniem
Użytkowników.
9. Faktury VAT są do pobrania automatycznie na życzenie Użytkownika.
10. Podane ceny są cenami Brutto.

VI. REKLAMACJE.

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje odnośnie Usług świadczonych przez „Nauka Biznesu Krok
po Kroku”.
2. Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres kontaktowy „Nauka Biznesu Krok po Kroku”;
b) w formie elektronicznej na adres mailowy „Nauka Biznesu Krok po Kroku”.
3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika, transakcji oraz treść reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą
elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w
szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłanie w dowolny sposób na dane kontaktowe
„Nauka Biznesu Krok po Kroku”.
3. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania
oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. W przypadku skorzystania z prawa , o którym mowa w ust. 1 umowę o świadczenie usług uważa się
za niezwartą.
5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje
Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy i o prawach konsumenta, a w
szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
6.„Nauka Biznesu Krok po Kroku” informuje Użytkowników o utracie prawa do odstąpienia od
umowy oraz możliwości wyrażenia na to zgody poprzez funkcjonalność serwisu przy korzystaniu z
Usługi.
7. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Użytkownik wyraźnie zażądał
wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi również w innych przypadkach określonych w
art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego
świadczenia oferowanych Usług.
2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu
rejestracyjnym.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Science Business 33 Ltd, który dokonuje przetwarzania
danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych
przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym osobom. „Nauka Biznesu
Krok po Kroku” zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem
rzeczywistym.
6. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jej
działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach
jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej „Nauka Biznesu Krok po
Kroku” takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone
właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. „Nauka Biznesu Krok po Kroku” zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu „Nauka
Biznesu Krok po Kroku” jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego
żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.
9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu „Nauka Biznesu Krok po Kroku” jest
równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika „Nauka Biznesu Krok po Kroku” usunie dane Użytkownika
na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika
„Nauka Biznesu Krok po Kroku” ma możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP
logowania Użytkownika po usunięciu Konta Użytkownika na potrzeby Policji i prokuratury oraz danychhjghjghjg
niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

IX. PRAWA AUTORSKIE.

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów oraz inne informacje,
dostępne na stronach internetowych „Nauka Biznesu Krok po Kroku” stanowią przedmiot praw
wyłącznych lub zależnych właściciela „Nauka Biznesu Krok po Kroku” Wskazane elementy stanowią
przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków
towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach „Nauka Biznesu Krok po Kroku” materiałów wymaga każdorazowo zgody właściciela „Nauka Biznesu Krok po Kroku” i nie może naruszać postanowień niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów właściciela „Nauka Biznesu Krok po Kroku” oraz jego Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek nagrywanie, powielanie, kopiowanie, agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w „Nauka Biznesu Krok po Kroku” w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu
strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym
miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby „Nauka Biznesu Krok po Kroku”
Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
4.„Nauka Biznesu Krok po Kroku” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie
Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem
wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu
wypowiedzenia.
Wzór odstąpienia od umowy